De verandering

 

 

CONTACT

HOME

ARTIKELEN

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 


Artikelen

 


 

Is er een keus?

 

 

DE CIRKEL VAN HET LEVEN

 


Houd voor het komende verhaal even deze “cirkel van het leven” in gedachten.

Op het moment lees je en hoor je steeds vaker dat de mens in staat is om zijn eigen leven te scheppen. De mens wordt zich daar steeds meer van bewust.

Is het waar dat wij zelf in staat zijn om ons eigen leven, situaties en omstandigheden in en van ons eigen leven, te scheppen?

Ja, dat is inderdaad waar. Wij scheppen zelf ons eigen leven, wij scheppen zelf de omstandigheden waarin wij hij leven.

Het universum werkt als een spiegel en alles waar jij je op richt, waar je aan denkt, waar jij je op concentreert, waar jij jouw emoties op richt, zal door het universum in jouw leven worden teruggespiegeld en zul jij ervaren, omdat je het door jouw "gericht zijn", gevraagd hebt.
Waar je om vraagt, zul je krijgen.
Waar je je op richt, zul je beleven en ervaren.
Door het te ervaren en te beleven, zul je leren.

Onder andere door het boek en de film “The Secret” is de mens zich op brede schaal bewust geworden van dit natuurlijke fenomeen.

Dit fenomeen is niet nieuw. Dit fenomeen bestaat, heeft altijd bestaan en zal altijd blijven bestaan.
Dit fenomeen is slechts een natuurwet.

De mens ziet met deze kennis mogelijkheden.
Ik ben immers ontevreden over mijn leven. Ik ben niet tevreden over mijn relatie. Ik ben niet tevreden over mijn baan. Ik ben niet tevreden over mijn plaats in de maatschappij. Ik ben niet tevreden over mijn bankrekening. Ik wil toch eigenlijk wel een andere, duurdere en snellere auto.

Volgens het verhaal van “The Secret” hoef ik mij er slechts op te richten. Ik moet het kunstje leren en het mij bewust worden, ik moet er in geloven en mijn geluk kan niet meer op.
Het is een prachtig verhaal en het is nog waar ook.

Waarom is er dan een gevoel diep in mij, dat mij zegt dat er iets niet klopt?
Waarom kan ik niet mee jubelen en onmiddellijk zelf gaan starten om mijn relatie te verbeteren, mijn baan te veranderen, mijn maatschappelijk aanzien te verhogen, mijn bankrekening te vergroten en mijn geluk tot ongekende hoogten op te schroeven?
Wat is dat gevoel en waarom krijg ik er geen grip op?

Onlangs liep ik met mijn hond en zwierf door de bossen. Terwijl ik genoot van de prachtige natuur, schoot de oplossing van het beeld en het verhaal van “The Secret” in mijn systeem. Het was daar gewoon, ineens, compleet, als een totaal plaatje. De puzzel viel volkomen op zijn plaats. Een nieuwe “Aha Erlebnis”, een nieuw antwoord van het “Levende Woord”.

De “missing link” was niet meer “missing”.

Het verhaal is prachtig maar het verhaal is niet compleet en daarom deugt het niet. De wet die er achter werkzaam is, is absoluut realiteit en is de natuurlijke werking van het Leven. Het verhaal dat erbij verteld wordt, het verhaal dat wij moeten geloven, is slechts een deel van het totaal en daarom misleidend.

Waarom het niet deugt is een lang verhaal en ik zal proberen het zo kort mogelijk te houden.

Ik kom terug op het oude verhaal. Alles wat er is, is energie, uitsluitend en alleen energie. Deze energie bestaat uit hele kleine deeltjes. Ergens is er een allerkleinste deeltje. Het is de basis bouwsteen waaruit alles, maar dan ook alles is opgebouwd. Dit bouwsteentje draagt de blauwdruk van het leven in zich. Dit bouwsteentje vertegenwoordigt de basis van alles en is het Goddelijk aspect van het Leven. Alle natuurlijke, goddelijke wetten liggen in dit allerkleinste deeltje opgeslagen. Dit allerkleinste bouwsteentje bezit Goddelijk Bewustzijn en is dus Bewust op Goddelijk niveau.

Alles wat is, is opgebouwd uit een ongelooflijke massa van dit allerkleinste, Goddelijk Bewuste bouwsteentje. Aangezien jij en ik zijn opgebouwd uit een onvoorstelbare massa van dit zelfde, allerkleinste bouwsteentje, is er in essentie dus geen enkel verschil tussen jou en mij en zijn wij eigenlijk een onlosmakelijk deel van elkaar. Wij zijn in essentie absoluut één en dezelfde. Tussen jou en mij bestaat uitsluitend éénheid en uitsluitend het éénzijn van jou en mij.
Als er slechts éénheid is tussen jou en mij, is het ook niet anders als vanzelfsprekend dat ik jou behandel als mijzelf, dat ik van jou houd als van mijzelf.
Het enige wat kan gelden is dus:
"
Wat gij niet wilt dat U geschiedt, doet dat ook een ander niet".

Energie heeft de eigenschap dat het op een bepaalde frequenties trilt. Als energie van trillingsfrequentie verandert, wordt de verschijningsvorm anders. Jij en ik lijken verschillend omdat de trillingsfrequentie van dezelfde energie van jou en mij anders is en daardoor zijn onze verschijningsvormen dus ook verschillend.

Kijk naar het leven en alles wat je ziet en ook alles wat je niet ziet, zoals de lucht die je inademt, bestaat uit energie. Deze energie is weer opgebouwd uit een onvoorstelbare massa van de allerkleinste, Goddelijk Bewuste deeltjes. Dat alle dingen die je in het leven waarneemt verschillend lijken, komt omdat deze dingen allemaal hun eigen, unieke trillingsfrequenties hebben.

Omdat alles wat je ziet en omdat alles om je heen en alles wat is, is opgebouwd uit dezelfde identieke, Goddelijk Bewuste allerkleinste deeltjes, is er dus slechts éénheid en het éénzijn van alles wat is.

De uiting van dit allerkleinste, Goddelijke Bewuste deeltje, de ervaring die wij hiervan ontvangen, het beleven van het Bewust afgestemd zijn op dit allerkleinste Goddelijke Bewuste deeltje, is een ervaring van liefde, een ervaring van “onvoorwaardelijke Liefde”.

Naarmate wij in staat zijn om ons Bewustzijn te verhogen en om ons meer en meer af te stemmen op deze éénheid, op het éénzijn van al het leven, van alles wat is, zullen wij in ons hele systeem, deze “onvoorwaardelijke liefde” steeds meer en steeds intenser gaan ervaren.

Kijk naar het Leven om je heen, kijk naar de natuur en wat zie je?

Je ziet dat de natuur “zichzelf verzorgend” is.

Er is voor al het leven voldoende voedsel. Iedere vorm van leven is uitgerust om zo optimaal en efficiënt mogelijk te kunnen bestaan. Leven dat gewond is, wordt door de natuur zelf geheeld en genezen. Als jij ziek bent, begint het lichaam zelf het genezingsproces op te starten. Medicijnen genezen niet, medicijnen ondersteunen het genezingsproces van het lichaam. Het zijn allemaal eigenschappen die in het leven zijn ingebakken.

Je ziet dat de kerneigenschappen van het Leven, de elementaire natuurlijke wetten, de Goddelijke wetten, die in het Leven, in het allerkleinste Goddelijk Bewuste deeltje zijn opgeslagen, een aantal zeer duidelijke eigenschappen hebben.

Deze eigenschappen, die door het Leven zelf gestuwd worden, die voortkomen uit de wetten van het Leven zelf, die zijn opgeslagen en voortkomen uit de natuur zelf zijn onder andere:
Het Leven is
dragend.
Het Leven is
voedend.
Het Leven is
verzorgend.
Het Leven is
beschermend.
Het Leven is
genezend.
Het Leven is vooral
overvloedig.
Het Leven is
onvoorwaardelijke Liefde.
Al deze eigenschappen van het Leven uiten zich in een
onafgebroken, permanente toestand.

Daarom kun je deze wetten, die het leven vertegenwoordigen, die God vertegenwoordigen, VADER-MOEDER-LEVEN-LIEFDE noemen.
God is dus
VADER-MOEDER-LEVEN-LIEFDE
.

Zie de uitvoerige beschrijving van deze wetten, van deze "Laws of Existence " in de "Christ Letters  van Christ's Way ".
(Nederlandstalige site: "
Christus keert terug ") .

Hoe meer wij in staat zijn om ons te richten op ons eigen Christus Bewustzijn, onze eigen verbinding met de bron van al het Leven, hoe meer wij in staat zijn de frequentie van ons eigen Bewustzijn te verhogen.

Hoe meer wij in staat zijn de frequentie van ons eigen Bewustzijn te verhogen, hoe meer wij in staat zijn de onvoorwaardelijke liefde van het Leven, van de natuur te ervaren en te beleven.

Hoe meer wij in staat zijn de onvoorwaardelijke liefde van het Leven, van de natuur te ervaren en te beleven, des te meer wij ons zullen gaan richten en afstemmen op de wetten van het Leven.
De wetten van dragend zijn, voedend zijn, verzorgend zijn, beschermend zijn, genezend zijn en van overvloedig zijn. De wet van het bewust ervaren van “onvoorwaardelijke liefde”.

Een eeuwige stroom van energie met deze kenmerken en eigenschappen vloeit altijd en onafgebroken door ons heen, om ons heen en in ons. Hoe meer wij ons op de eigenschappen van deze Goddelijke en natuurlijke wetten kunnen afstemmen, hoe meer profijt wij van deze eigenschappen van het Leven zullen hebben en de werking van deze wetten in ons eigen Leven zullen ervaren.

Door ons te richten op de éénheid van al het Leven, door al het Leven onvoorwaardelijk lief te hebben, gaan wij vanzelf mee met de stroom van de rivier van het Leven en baden wij letterlijk in alle hiervoor genoemde kenmerken en Eigenschappen van het Leven.

Als wij ons allemaal op het Bewustzijn van deze éénheid van al het leven zouden afstemmen, zou deze aarde opnieuw een paradijs worden, een paradijs waar geen oorlog meer heerst, een paradijs waar geen honger meer wordt geleden, een paradijs waar geen ziekte meer heerst, waar geen afgunst, geen jaloezie, geen woede, geen wanhoop en geen angst meer zullen  heersen.

De natuur zou dan ook perfect in evenwicht zijn en het klimaat zou optimaal zijn.
Helaas is het tegenovergestelde het geval. Helaas is het tegenovergestelde de realiteit van deze wereld en in deze wereld.

Hoe komt dit?
Dit komt omdat wij ons hebben losgemaakt van de Ketting van Leven.
Wij hebben ons afgesplitst van al het Leven.
Wij hebben ons afgesplitst van elkaar en wij hebben besloten dat wij zijn afgesplitst van God. Wij zien onszelf als unieke wezens, los van elkaar en wij zien ons als wezens die niets met elkaar te maken hebben. Hierdoor hebben wij besloten dat wij elkaar schade kunnen doen, dat wij elkaar kunnen kwetsen en dat wij elkaar kunnen doden, zonder dat dit voor onszelf enige gevolgen heeft. Wij hebben besloten dat wij de natuur kunnen tergen en uitbuiten, zonder dat dit voor ons dus enige gevolgen heeft.

Het gevolg van dit alles is, dat wij ons hebben afgesloten voor de werking van de natuurlijke wetten van het Leven. Wij hebben ons Bewustzijn verlaagd en daardoor hebben wij de frequentie van onze energie verlaagd. Hierdoor hebben wij geen aansluiting meer op de hogere frequenties van de werking van de Goddelijk Bewuste, natuurlijke werking van de wetten van het Leven.

Wij hebben deze werking geblokkeerd.
Wij hebben ons afgesloten
van de werking van de wetten van het Leven, die dragend zijn, voedend zijn, verzorgend zijn, beschermend zijn, genezend zijn, overvloedig zijn en ons doordringen met het gevoel van onvoorwaardelijke liefde.

Het gevolg is dat door het verlagen van ons bewustzijn en door het missen van de aansluiting met de Ketting van Leven, door onze afsplitsing van al het andere Leven, door het missen van de werking van de wetten van het Leven, wij nu het tegenovergestelde van deze wetten in onze Levens ervaren. Wij ervaren dat het Leven niet meer dragend is, niet meer voedend is, niet meer verzorgend is, niet meer beschermend is, niet meer genezend is, niet meer overvloedig is en ons niet meer doordringt met het gevoel van onvoorwaardelijke liefde.

Hierdoor ervaren wij nu het Leven als een leven waar ieder voor zich leeft en God voor ons allen. Een leven lijdend aan hongersnoden. Een leven lijdend aan gebrek aan alle middelen die wij nodig hebben, een leven dat bedreigend is in alle facetten, een leven lijdend aan allerlei vormen van enge en dodelijke ziektes, een leven met structurele tekorten en vooral een leven met een altijd aanwezige angst die wij zowel bewust als onbewust ervaren.

Deze angst uit zich in grote vijandigheid ten opzichte van elkaar. Deze vijandigheid leidt al duizenden en duizenden jaren tot het voeren van oorlogen tegen elkaar en heeft in de loop van de menselijke geschiedenis al vele tientallen miljoenen slachtoffers geëist.

Hierdoor is de wereld veranderd in de geweldige puinhoop die je overal om je heen ziet.
Hierdoor zie je dat de wereld dus veranderd is in een plaats waar angst, wanhoop en ziektes heersen.

Onze stuwende kracht in dit leven met een Bewustzijn van afsplitsing van al hel leven en in het leven met een permanent Bewustzijn van dualiteit, is ons EGO.

Ons EGO is de drijfveer achter het leven in afsplitsing, achter het leven in het Bewustzijn van dualiteit, achter het leven in wanhoop, achter het leven lijdend aan ziektes, achter het leven lijdend aan structurele tekorten, en vooral achter het leven lijdend aan een continu gevoel van wanhoop en angst.

Het leven geleid door ons Ego, dat dus gericht is op het besef van afsplitsing van al het leven en op het besef van dualiteit, is absoluut een leven, levend in permanente wanhoop, in permanente angst en in permanent ongeluk.
Het leven geleid door ons
Christusbewustzijn of door ons Geweten, gericht op het Bewustzijn van het éénzijn en de éénheid van alles wat is, is absoluut een leven, levend in permanente vreugde, levend in een onafgebroken gevoel van onvoorwaardelijke liefde en levend in eeuwigdurend geluk.

Jij hoeft slechts te kiezen om voor jouw Leven te bepalen wat voor jouw Leven zal gelden.
Jij kiest, dus jij bepaalt.
Wat kies jij?
Is voor jou de keus moeilijk?
Om de keus wat makkelijker te maken, zet ik de verschillen nog even naast elkaar.
 

Bewustzijn van afsplitsing en van dualiteit.

Geblokkeerde werking van de "LAWS OF EXISTENCE "

Bewustzijn van éénheid en het éénzijn van al het leven.

Volledige werking van de
"LAWS OF EXISTENCE "

Altijd moeten kiezen.

Je hoeft nooit te kiezen. "Alles wat is, is".

Bijna nooit voldoende.

Altijd voldoende.

Soms tevreden, meestal ontevreden.

Altijd tevreden.

Soms gelukkig, meestal ongelukkig.

Altijd gelukkig.

Op de aarde gericht, collectief bewustzijn.

Goddelijk (spiritueel) bewustzijn.

Ziektes.

Permanente genezing.

Bijna nooit stoppende angst.

Onvoorwaardelijke liefde.

Gericht zijn op aardse dingen.

Bewust deel zijn van de spirituele sferen.

Eenzaamheid.

Bewust deel zijn van de Ketting van Leven.

Stuwing is het EGO.

Stuwing is het Christusbewust- zijn of de bron.

Hier wordt aan onze WENSEN voldaan. Voldoen aan onze wensen is EGO GERICHT. De vrije stroming van de natuurlijke, Goddelijke wetten is hier geblokkeerd en wij kunnen dus niet vanuit deze bron gevoed worden.

Hier worden vanzelf onze BEHOEFTES  vervuld. Omdat de kracht  van Vader-Moeder-Leven-Liefde perfect weet welke behoeftes voor jou vervuld moeten worden, ontvang  je hier altijd precies datgene wat je nodig hebt en waar je werkelijk behoefte aan hebt. Dit is mogelijk omdat hier onbelemmerd en zonder blokkades de kracht van de natuurlijke, Goddelijke  wetten kunnen stromen.

De waarheid is een individuele waarheid en is slechts een illusie, deze wordt gevormd en geschapen door de scheppingskracht van de wens van het ego. Er is slechts één WERKELIJKHEID, die uitstijgt boven alle waarheden van het ego en wordt aangereikt door het Chtistusbewustzijn.

 

Nu komen we weer terug op de werking van de wetten zoals aangegeven in het boek en de film van “The Secret”.
Hoe zat het ook alweer?
Ik was immers ontevreden over mijn leven. Ik was niet tevreden over mijn relatie. Ik was niet tevreden over mijn baan. Ik was niet tevreden over mijn plaats in de maatschappij. Ik was niet tevreden over mijn bankrekening. Ik wilde toch eigenlijk wel een andere, duurdere en snellere auto.

Volgens het verhaal van “The Secret” hoef ik mij er slechts op te richten, ik moet het kunstje leren en het mij bewust worden, ik moet er in geloven en mijn geluk kan niet meer op.

Het is een prachtig verhaal en het is nog waar ook.
Nu weet ik en begrijp ik waarom ik er niet mee hoef te starten en nu weet ik en begrijp ik waarom het een onvolledig verhaal is, nu begrijp ik waarom het een leugen is en waarom het verhaal niet deugt.

Alles wat ik wil op deze manier zijn slechts wensen die voortkomen uit de stuwing en de gedrevenheid van mijn eigen EGO. Alles wat te maken heeft met de stuwing en de gedrevenheid van mijn EGO is per definitie gekoppeld en gebonden aan het Bewustzijn van afsplitsing en dualiteit. Alles in het Leven wat voortkomt uit het Bewustzijn van afsplitsing en dualiteit leidt slechts tot het ervaren van het Leven als een leven waarvoor geldt:
Ieder is uitsluitend voor zich zelf en God is voor ons allen.
Dat het Leven een leven is, lijdend aan hongersnoden.
Dat het Leven een leven is, lijdend aan gebrek aan middelen die wij nodig hebben.
Dat het Leven een leven is dat bedreigd wordt in alle facetten.
Dat het Leven een leven is, lijdend aan allerlei vormen van enge en dodelijke ziektes.
Dat het Leven een leven is, lijdend aan structurele tekorten en vooral,
Dat het Leven een leven is, lijdend aan een altijd aanwezige angst die wij zowel bewust als onbewust ervaren.

Hoe je je ook, gedreven en gestuwd door jouw EGO, laat verleiden om door jouw gerichtheid en om door jouw geloof, de kwaliteit van jouw leven te verbeteren, het zal nooit leiden tot een permanent gevoel van geluk en een permanent besef van onvoorwaardelijke liefde.

Natuurlijk zul je momenten van intens geluk hebben, maar deze momenten zijn nooit blijvend. Het EGO is nooit of bijna nooit tevreden. Als ik vandaag een nieuwe, grotere en duurdere auto heb, ben ik er morgen al weer aan gewend en wil ik overmorgen een nog grotere, een nog duurdere en een nog snellere auto bezitten.

Je zult dus nooit een permanent gevoel van geluk en een permanent besef van onvoorwaardelijke liefde ervaren, omdat jouw EGO zich bevindt op de helft van de cirkel van het Leven, waar dit onmogelijk is.

Hoe kom ik op de helft van de cirkel van het Leven, dat gericht is op de éénheid, op het éénzijn van alles wat is?
Hoe kom ik op de helft waarvoor geldt dat het Leven dragend is, voedend is, verzorgend is, beschermend is, genezend is, overvloedig is en ons doordringt met het gevoel van onvoorwaardelijke liefde.
Wat moet ik hiervoor doen? Moet ik hiervoor iets doen?
Wat moet ik hiervoor laten? Moet ik hiervoor iets laten?
Het enige wat je hoeft te doen is
alert te zijn.
Door alert te zijn en je continu af te vragen wat er in jou leeft en wat jij wilt, kun je er achter komen of wat je wilt een gedrevenheid is van jouw EGO of van jouw Christusbewustzijn.

Kom je erachter dat het een eis of een wens is van jouw EGO, laat het dan los en verbreek de verbinding met die eis of wens. Gooi het omhoog en laat de wind het van je wegvoeren.

Kom je erachter dat het een gedrevenheid is van jouw Christusbewustzijn, laat het dan vloeien naar jouw hart en sluit het daarop.

Op deze manier stap je in de rivier van het Leven die eeuwig en zonder onderbreking stroomt. Zolang jij je in deze rivier bevindt, beweeg je mee met de stroom en transcendeer je naar hogere en hogere Bewustzijnsvormen en verhoog je dus de trillingsfrequentie van jouw Bewustzijn. Soms is de stroom van deze rivier traag en soms kom je letterlijk in een stroomversnelling terecht, maar je blijft altijd in beweging.
 


Symbool voor de rivier van het Leven, soms bruisend en snel stromend, dan weer rustig en traag stromend, maar altijd in beweging
 

Zolang je je richt op het éénzijn van alles wat is, op de éénheid van al het Leven, ben je afgestemd op de werking van de wetten van de Goddelijk Bewuste, Natuurlijke elementen van het Leven. Je richt je op de trillingsfrequentie van het Bewustzijn van deze wetten.
Zolang je hier op bent afgestemd, stroomt deze energie in je, door je en om je.
Zolang je hier op bent afgestemd ervaar je het Leven als:
Dragend, voedend, verzorgend, beschermend, genezend, overvloedig en als onvoorwaardelijke liefde.
Er zal je aan niets ontbreken.
Dit hoef je niet te scheppen door je er op te richten, door je er op te focussen en er in te geloven.
Deze situatie is omdat hij is. Hij is gelijk aan de trillingsfrequentie van het Bewustzijn van het besef van het éénzijn van al het Leven. deze situatie openbaart zich dus als vanzelf in jouw leven.
Je hoeft het geluk niet zelf te scheppen, je hoeft je er alleen maar op te richten.
Je richt je er op door je af te stemmen op het Bewustzijn en het besef van het éénzijn van al het Leven. Dan gaan deze wetten in jou stromen en komen in jou en in jouw Leven tot werkelijkheid. Dan zul jij ervaren dat “Het Koninkrijk Gods in jou is”.

Dan gaat jouw innerlijke zon branden en schijnen en zul jij met jouw licht de weg voor jouzelf en voor anderen verlichten.
Word die zon en richt je op het eeuwige geluk. Je hoeft hier alleen maar jouw EGO voor af te leggen. Nu je weet wat dat betekent en wat het voor jou oplevert, kun je er alleen maar voor kiezen en zou ik voor mijzelf beslissen dat ik een dwaas was, als ik er niet voor koos.

Is het fout om je te richten op de wensen en de eisen van het EGO?
Is het fout om de wetten en de werking van de levenssfeer van de aarde te willen beleven?
Is het fout om te gaan voor een betere of een andere relatie, een betere baan, het winnen van een grote prijs en mijn bankrekening ernstig te verhogen, het verkrijgen van een groot, mooi en lux huis, het verkrijgen van een andere, grotere, duurdere en snellere auto?

Goed en fout bestaat niet.

Wat bestaat en waar het om gaat, is groei en groeien kun je als je weet waar je heen wilt, als je weet welke richting je wilt gaan en als je weet waar je uiteindelijk heen wilt.
Dit weet je als je alles hebt geprobeerd en alles hebt ervaren.
Als je uiteindelijk uit al die ervaringen de beste over houdt, kun je uiteindelijk kiezen voor de Weg die jij wilt gaan.
'Onderzoek dus alles en behoud het goede'.

Dit is dus niet slecht en niet verkeerd. Het is slechts ervaring, opgedaan door het onderzoeken van het Leven.
Aangezien jij en ik wel volkomen verantwoordelijk zijn voor alles wat wij in ons Leven doen, betekent dit, dat wij wetten van oorzaak en gevolg kunnen scheppen, die ons in onze groei een tijd kunnen afremmen.
Op welk deel van de cirkel jij je ook bevindt, het is slechts een "plaatsbepaling".
Het is de plaats die jij of ik innemen op weg naar HUIS.
Ben ik slecht als ik minder ver op weg ben dan jij en minder hard reis?
Het antwoord is: "Nee, ik ben slechts minder ver".

Je kunt je echter maar op één helft van de cirkel, van het Leven, tegelijk begeven. Je kunt geen twee meesters tegelijk dienen. Als je begint te ervaren dat alle ellende van het leven genoeg is en dat voor jou dus gaat gelden dat “genoeg genoeg is”, kun je je gaan richten op de helft van de cirkel van het Leven die gericht is op het besef en het Bewustzijn dat er geen afsplitsing is, dat de Weg van de dualiteit een doodlopende Weg is en dat de enige Weg die Leven geeft de Weg is van het besef en het Bewustzijn dat er slechts éénheid bestaat, dat er slechts een éénzijn is van al het Leven en van alles wat is.

Al het Leven dat zich afspeelt op de linkerhelft van de cirkel van het Leven, op de helft van de cirkel van het Leven waarvoor geldt dat het gericht is op het besef en het Bewustzijn van afsplitsing van al het Leven en op het besef en Bewustzijn van dualiteit, is een leven gelijk aan een illusie.

Al het Leven dat zich afspeelt op de rechterhelft van de cirkel van het Leven, op de helft van de cirkel van het Leven waarvoor geldt dat het gericht is op het besef en het Bewustzijn van het éénzijn van al het Leven, is de enige werkelijkheid van het Leven.

Om nog even terug te komen op de “Law of Attraction” zoals beschreven in het verhaal van “The Secret”, deze “Law of Attraction” werkt inderdaad.
Zie artikel "The Secret".

Zoals Henry Ford ooit zei:

“Welk doel je ook voor ogen neemt om in jouw leven te behalen, als je beslist dat je in staat bent om dat doel te bereiken of als je beslist dat je niet in staat bent om dat doel te bereiken, jij hebt altijd gelijk”.


Welk doel neem jij voor ogen?

Welke meester ga jij dienen?

 

Hoe verkrijg ik echte vreugde, vreugde zonder verdriet?

Waarom is de wereld zoals hij is.
Alle ellende, alle chaos, alle verdriet en alle angst komt voort uit de werking van het ego.
De enige weg om de ellende te verlaten, is om de weg van het ego te verlaten.
Als de weg van het ego verlaten wordt, als het ego wordt losgelaten, vallen de sluiers van de illusie weg en blijft er uiteindelijk over wat er is, altijd is geweest en altijd zal zijn. Dan is datgene wat overblijft, onbedekt en schittert als een diamand. Dat wat onbedekt is, is het innerlijke Hoger Zelf, ook wel genoemd de intuïtie, het geweten of de Christusgeest. Het is het diep in ons gelegen, met het Goddelijk Bewustzijn (de bron) verbonden instrument wat ons leidt en richting geeft, altijd manoeuvrerend binnen de Natuurlijke, Goddelijke wetten.

Meet alles en voer alles uit met het bewustzijn van het ego en er is chaos. Deze chaos wordt veroorzaakt door de dualiteit. Het ego kan niet leven zonder dualiteit. Dualiteit kent vreugde, maar alleen vreugde in relatie tot de dualistische tegenhanger. Deze tegenhanger is verdriet en angst. Beide wisselen elkaar in het dualistisch krachtveld continu af en het één roept per definitie het andere weer op.

Meet alles en voer alles uit met het bewustzijn van het geweten, van de Christusgeest en er is liefde en vreugde. Wat op het vlak van het bewustzijn van de Christusgeest ontbreekt, is het bewustzijn van dualiteit. Het besef van liefde en vreugde is hier zonder (dualistische) tegenhanger omdat het dualisme ontbreekt. Het besef van liefde en vreugde is daarom duurzaam en zonder de afwisselende dalen van het verdriet en de angst.

Op het gebied van de cirkel van het leven waar het ego zich bevindt, scheppen wij datgene waar wij naar verlangen. Wij verlangen naar geluk, relaties, rijkdom en gezondheid. We proberen dit te realiseren door ons er met onze positieve gedachten op te richten, door ons er op te focussen. Ook al zijn de gedachten positief, het is en blijft gericht op het eigen belang, gericht op de bevrediging van het ego. Hoe wij ook proberen gelukkig te worden, het blijft zich afspelen op het bewustzijn van het ego en dus van het dualisme. Het bewustzijn van dualisme roept per definitie bij iedere geschapen toestand (bijvoorbeeld vreugde) altijd weer de tegenpool op en zal deze dus ook altijd weer scheppen. Dit betekent dat na vreugde weer verdriet zal ontstaan evenals na de regen ook weer de zonneschijn komt. Maar na deze zonneschijn zal de regen onherroepelijk weer toeslaan. Vanuit het ene uiterste wordt binnen het dualisme per definitie het andere uiterste weer gevormd en geschapen.

Op het gebied van de cirkel van het leven waar het geweten zich bevindt, hoeven we niets meer te scheppen, maar is er een toestand waar datgene is wat er per definitie is. Hier gelden de wetten van het Leven en stromen de energieën van deze wetten vrij en onbelemmerd, hier stroomt de rivier van het leven vrij en onbelemmerd. Door de hoogte van ons bewustzijn zijn we in staat om deze energieën te absorberen en in ons systeem tot werking te laten komen.

Hier werkt dus onophoudelijk de kracht van bescherming, van overvloed, van vermeerdering, van genezing, van verzorging en van onvoorwaardelijke liefde.

Als je kiest voor die gerichtheid van het Leven waarvoor geldt dat al het Leven gericht is op éénheid, op het éénzijn van alles wat is, als je kiest voor de meester van de Christusgeest die in ieder van ons, diep van binnen aanwezig is, dan richt je je op:

De schepping van een nieuwe wereld.

Op het beeld van een wereld die een paradijs is voor al het Leven.

Op een nieuwe Gouden Eeuw.

Neem dat beeld op in jouw overtuiging en schep het.

Dan schep je voor jouzelf en voor al het Leven een nieuw begin, een nieuwe wereld,

Een wereld met Vrede, Vreugde en Liefde.

 

 

Nog één opmerking die belangrijk is om de Weg van de Christusgeest, het Christusbewustzijn, het Geweten of de Intuïtie te volgen en te kunnen blijven volgen.

 

Is het volgen van deze Weg moeilijk?

 

Het antwoord ligt opgeslagen in één van de punten (punt 16) die wordt gegeven in het evangelie van Thomas:

 

Jezus sprak: "Wellicht denken de mensen dat ik gekomen ben om vrede op de wereld te werpen, en weten zij niet dat ik gekomen ben om tweespalt op aarde te werpen, vuur, zwaard en oorlog. Want er zullen er vijf in één huis zijn; drie zullen tegen twee zijn, de vader tegen de zoon en de zoon tegen de vader. En ze zullen daar alleen staan".
 

Verklaring:

Jezus wist dat als zijn boodschap ingang zou vinden er een scheiding der geesten zou plaatsvinden. Wie niet voor hem is is tegen hem. Wie niet voor zichzelf is, is tegen zichzelf. In de maatschappij zijn alle relaties op macht en beïnvloeding gebaseerd. Tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, tussen leiders en volgelingen, tussen priesters en gelovigen. Verbeten vechten de mensen onderling, gedreven door het ego, om macht over anderen te hebben. Als jij verandert en anders wordt, pas je niet meer in het plaatje en wordt je ter verantwoording geroepen. Je bent niet meer voorspelbaar binnen de etiketten die het ego plakt en dus word je en ben je een bedreiging.
 

Dit betekent dat als jij de Weg volgt, jouw Bewustzijn zal stijgen.

Als jouw Bewustzijn stijgt, zal de frequentie van jouw energie stijgen.

Vele van de mensen die nu op aarde leven, leven in het Bewustzijn van het Ego.

Als jouw Bewustzijn stijgt en als jouw frequentie dus zal toenemen, ontstaan er verschillen of grote verschillen in de frequenties van jou en van de mensen met wie jij samenleeft.

Anderen kunnen hierdoor in een toestand komen dat zij jou niet meer zullen gaan begrijpen. Ze zullen jouw reacties niet meer gaan begrijpen en ze zullen jou dingen gaan kwalijk nemen. Hierdoor kun jij andere mensen en dierbaren gaan verliezen.

Als er een verschil is tussen de hoogte van de luchtdruk tussen twee gebieden op aarde, ontstaan hierdoor stormen op de grenzen van deze gebieden.
Deze stormen kunnen en zullen absoluut ook in jouw leven gaan ontstaan.

Hoe sterk ben jij om dit te onderkennen, de consequenties hiervan te nemen en te dragen en onverstoorbaar jouw Weg te vervolgen?

Vroeg of laat lopen wij hier allemaal tegenaan.

Onderken of durf te onderkennen dat dit proces er bij hoort en probeer dit probleem te dragen. Iedere tegenslag is een test van jouw doorzettingsvermogen en een test of jouw kracht groot genoeg is.

De winst die het uiteindelijk voor jou oplevert is ongekend, maar je moet dit zelf gaan begrijpen, beseffen en ervaren.

Een prachtige beschrijving van een manier om "op de Weg" te komen en hem te blijven volgen, van een manier hoe je jouw bewustzijn kunt verhogen en daardoor jouw leven kunt veranderen, van een manier om werkelijk deel te worden van de verandering van deze wereld en van een manier om terecht te komen in dat deel van de cirkel van het Leven waarvoor geldt, dat:
Het Leven permanent dragend is.
Het Leven
permanent  voedend is.
Het Leven
permanent  verzorgend is.
Het Leven
permanent  beschermend is.
Het Leven
permanent  genezend is.
Het Leven
permanent  vooral overvloedig is.
Het Leven
permanent onvoorwaardelijke Liefde is.


Hiervoor is het wel belangrijk dat je eerst de brieven leest. Deze brieven zijn te vinden op het internet op de site van" Christ Returns " , in de "Christ Letters  van Christ's Way". 
(Nederlandstalige site: "Christus keert terug ").  .
 

 

Naar boven