De verandering

 

 

CONTACT

HOME

ARTIKELEN

 

Esoterie

Filosofie

Spiritualiteit

 

 


Artikelen

 


 

Doel en zin van deze website

 

Wat is het doel van deze website?

Deze website probeert aan te geven dat er nu iets in en op deze wereld moet gebeuren. Niet zo maar iets maar echt iets.

Waarom moet er nu iets in en op deze wereld gebeuren?
Waarom moet de alarmklok geslagen worden?

Het universum en al het leven in het universum is ontstaan volgens een plan, een vooraf vastgesteld plan. Dit plan dient voor het doel waarvoor het universum is gecreëerd. Wat dit doel is en wat het plan is om dit doel te verwezenlijken, laat ik hier buiten beschouwing. Er is een boek verzorgd voor deze wereld waar dit zeer uitvoerig (in ruim 2100 bladzijden) wordt beschreven. Dit boek heet het Urantia Boek en is gratis te lezen en te downloaden op het internet.
Eén essentieel onderdeel uit dit plan is hier van belang om te weten:
In het scheppingsplan ligt verweven dat de mens beschikt over een eigen vrije wil en dat de mens daarmee altijd zijn eigen richting in het Leven kan bepalen.
Dit betekent echter ook dat de mens altijd zelf de verantwoording blijft dragen voor alles wat hij doet.

Kort kan gezegd worden dat dit universum een deel is van “De Ketting van Leven”, die teruggaat tot aan de Schepper, die teruggaat tot God.
Dit universum is een schepping op fysiek of materieel niveau die zijn levenskracht krijgt en ontvangt uit energie die stroomt uit andere sferen, uit andere dimensies, die ook een deel zijn van “De Ketting van Leven”. Dit zijn de spirituele sferen van ditzelfde universum. Het is een deel van dit universum dat ligt op een hoger plan in “De Ketting van Leven” dan het fysieke, het materiele universum, waarin wij leven in de levensvorm die jij en ik nu zijn, de levensvorm gevat in een fysiek lichaam.

Alles wat er is, alles wat bestaat is uitsluitend energie. Energie bestaande uit een ongelooflijke hoeveelheid van de allerkleinste, meest elementaire energiedeeltjes die er zijn. Deze meest elementaire, allerkleinste energiedeeltjes zijn de bouwstenen van dit universum, van alle sferen en dimensies waar dit universum uit is opgebouwd. Alles is dus opgebouwd uit dezelfde, meest elementaire en allerkleinste deeltjes die er zijn. Omdat alles is opgebouwd uit deze zelfde, meest elementaire en allerkleinste deeltjes die er zijn, is alles wat er is verbonden in éénheid met al het andere wat er is.
Er is dus slechts en uitsluitend éénheid van alles wat er is.

Het feit dat er verschil lijkt te zijn in alles wat is, komt omdat de verschijningsvormen van alles wat er is, worden bepaald door de trillingsfrequentie van de energie van datgene wat je waarneemt. De unieke trillingsfrequentie van alles wat je waarneemt, maakt de verschijningsvorm van alles wat je waarneemt dus uniek. Maar alles is uitsluitend opgebouwd uit dezelfde allerkleinste en meest elementaire energiedeeltjes, uit dezelfde allerkleinste en meest elementaire bouwstenen die in het onmetelijke universum aanwezig zijn.
Dit betekent dat ik ben opgebouwd uit dezelfde bouwstenen als waar jij uit bent opgebouwd. Dit betekent dat wij zijn opgebouwd uit dezelfde bouwstenen als waar de lucht, het water en de bomen in het bos uit zijn opgebouwd.

Dit betekent dus dat er een onweerlegbare éénheid is van alles wat is
.

Dit meest elementaire, allerkleinste energiedeeltje, dit meest elementaire, allerkleinste bouwsteentje waaruit alles is opgebouwd, draagt de wetten van al het leven, draagt dus de blauwdruk van al het leven.

Voldoen aan de wetten van al het leven, van de wetten zoals dit in de blauwdruk van dit meest elementaire, allerkleinste bouwsteentje is vastgelegd, wordt door ons ervaren als LIEFDE, als ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.
De kerneigenschap van al het leven kan dus heel kort worden samengevat als de ervaring van
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

Bewust verbonden zijn, bewust afgestemd zijn op “De Ketting van het Leven”, bewust gericht zijn op het besef, op het bewustzijn van het éénzijn van al het leven, wordt dus door ons ervaren als onvoorwaardelijke liefde.

Ooit is er een moment geweest voor iedereen die nu op aarde leeft en al duizenden en duizenden keren heeft geleefd, dat wij ons hebben afgesplitst van “De Ketting van Leven", dat wij ons hebben afgesplitst van de éénheid van al het Leven en dat wij ons dus hebben afgesplitst van de éénheid met de Schepper van het Leven, dat wij ons dus hebben afgesplitst van God.

Wij kwamen hiermee in verzet tegen de blauwdruk van de wetten die zijn opgeslagen in de allerkleinste, meest elementaire energiedeeltje waaruit wij zijn opgebouwd. Wij kwamen hiermee in verzet tegen het basisprincipe van het Leven. Wij kunnen dit doen en wij kunnen dit net zo lang doen als wij willen, omdat een essentieel onderdeel van het scheppingsplan is dat de mens beschikt over een vrije wil.
De ervaring van dit afgesplitst zijn van “De Ketting van het Leven” is de tegenovergestelde ervaring als de ervaring die wij hebben bij het besef en het bewustzijn van het éénzijn van alles wat is.

De ervaring van het éénzijn van alles wat is, is onvoorwaardelijke liefde.
De ervaring van het afgesplitst zijn van “De Ketting van Leven”, de ervaring die lijnrecht staat tegenover het besef van het éénzijn van alles wat is, is
ANGST
.

Wij hebben ons ooit allemaal afgesplitst van het besef van het éénzijn van alles wat is en wij leven dus al onmetelijke tijden op deze aarde in het besef van een altijd aanwezige ANGST en van een altijd aanwezig besef van EENZAAMHEID.

Levend in het besef en levend in het bewustzijn van het afgesplitst zijn van al het leven, gingen en gaan wij er nog steeds van uit dat wij los staan van elkaar, niets met elkaar te maken hebben, niet met elkaar verbonden zijn en dat ik dus probleemloos jou kan schaden, zonder dat ik mijzelf schaad.
Er zijn ontelbaar veel mensen op deze wereld die er van uitgaan dat zij zonder enig probleem een ander kunnen doden, zonder dat zij daar zelf schade van ondervinden. Dit besef en dit bewustzijn maakt het ook mogelijk dat er nog altijd op grote schaal in deze wereld oorlogen worden gevoerd, waar mensen bij tienduizenden of honderdduizenden tegelijk worden vermoord.

Dit is nog steeds mogelijk omdat wij een vrije wil hebben, een vrije wil hebben om te handelen zoals wij zelf willen.
Dit betekent echter ook dat wij wel zelf de verantwoordelijkheid hebben en de gevolgen moeten dragen voor wat wij doen.
Wij druisen met onze handelingen in tegen de meest elementaire wetten van dit universum en dit heeft absoluut gevolgen.
Omdat wij dit op zo een enorm grote schaal doen, heeft dit voor ons gevolgen die zich op onze aarde steeds sterker en steeds duidelijker gaan manifesteren.

Het trieste van het hele verhaal is dat wij handelen zoals wij handelen, zonder dat wij weten wat daarvan de gevolgen zijn.

Ook de aarde is opgebouwd uit een ongelooflijke hoeveelheid van de allerkleinste en de meest elementaire bouwstenen waaruit wij zijn opgebouwd. Wij zijn dus één en verbonden met de planeet waarop wij leven. Omdat wij met deze planeet zijn verbonden heeft ons handelen invloed op deze planeet, zoals ons handelen invloed heeft op alles wat er is in dit universum, door onze éénheid en verbondenheid van alles wat er is.

Door ons handelen verlagen wij de trillingsfrequentie van de energie van onszelf en van onze omgeving. Wij verlagen dus ook de trillingsfrequentie van de energie van de aarde. Een verlaging van de trillingsfrequentie betekent een verdichting en een verzwaring van de massa van de materie. De materie wordt dus dichter en zwaarder. Hiermee hebben wij onze eigen lichamen in de loop van de duizenden en duizenden jaren dat wij leven in afsplitsing van alles wat is, verdicht, verzwaard en ziek gemaakt.
Hiermee hebben wij ook de materie van de planeet waarop wij leven in de loop van deze duizenden en duizenden jaren verdicht, verzwaard en ziek gemaakt.
De gevolgen van dit handelen zien wij nu om ons heen. Als de maat wordt overschreden, begint onze planeet te reageren en zien wij de natuurrampen die zich al langzaam aan het voltrekken zijn.

Culturen als Atlantis en Lemurië (Mu) hebben diezelfde maat overschreden en zijn door de gevolgen daarvan permanent van de aardbodem verdwenen.

Wat kunnen wij hier tegen doen?

Wij moeten ons bewust worden van dit proces en ons bewustzijn veranderen.

Wij kunnen ons bewustzijn veranderen door ons opnieuw te gaan richten op het besef van de éénheid van alles wat is. Als wij ons dit gaan realiseren en volgens dit besef gaan leven, zullen wij ook niet meer in staat zijn om anderen en al het andere leven schade toe te brengen, omdat wij dan weten dat wij ons zelf daarmee schaden.
Als wij gaan leven volgens het bewustzijn van het éénzijn van alles wat is, zal de tolerantie, de acceptatie en het besef dat wij elkaar moeten dragen en steunen gaan toenemen en zal op enorme schaal de trillingsfrequentie van onze energie gaan stijgen en toenemen. Hiermee “ontlasten” wij ons letterlijk van de last die wij zelf op onze schouders hebben gelegd. Al het leven zal hierdoor beïnvloed worden en worden opgetrokken.
De natuur en de aarde zullen hierop reageren en tot rust komen. Als de verhoging van deze energietrilling toeneemt, zullen onze lichamen er op gaan reageren en zal onze natuurlijke weerstand toenemen en zullen ziektes verdwijnen.

Het enige wat wij dus hoeven te doen, is ons bewustzijn te gaan veranderen en ons te gaan afstemmen op de éénheid van al het Leven, op de éénheid van alles wat is. Omdat alles en iedereen een deel is van “De Ketting van Leven” hoef je je alleen maar af te stemmen op de bron van het Leven die ieder mens in zich draagt. De verbinding met deze bron ligt in ieder mens ingebakken. Het enige wat je hoeft te doen is deze verbinding opnieuw tot stand te brengen.

Hoe je dat moet doen, wordt op deze website uitgelegd. Althans, er is een poging ondernomen om dit uit te leggen.

Verder kun je je afvragen of deze website zin heeft

Het antwoord is ja. Deze website heeft absoluut zin.

Waarom?

Wij zijn allemaal in één enorm energetisch web met elkaar verbonden. Omdat wij allemaal met elkaar zijn verbonden, bestaat er slechts éénheid van alles wat is.
Omdat wij in deze éénheid, in deze verbondenheid elkaar ook altijd zullen
beïnvloeden met alles wat wij doen, heeft altijd alles wat je doet invloed op alles en iedereen.
Daarom heeft het plaatsen van deze website dus ook invloed op alles en iedereen.
Ook al zie je geen enkel resultaat, toch is er een onweerlegbare beïnvloeding op al het leven, op alles wat is.

Of deze invloed voldoende is om de wereld op een ander spoor te krijgen, weet ik niet.

Misschien als jij meehelpt om uit te dragen wat ik probeer uit te dragen, zal de invloed veel sterker worden.

De tijd zal leren of jouw en mijn invloed voldoende zijn om de vrede en de liefde opnieuw in deze wereld te brengen.

Help jij mee om deze verandering tot stand te brengen en al het leven op deze  prachtige planeet letterlijk “op te trekken” en er een nieuw paradijs van te maken?

Conclusie

Waarom moet de richting van het leven op aarde veranderen?
Waarom moet ons bewustzijn veranderen en worden opgetrokken?

Op basis van het principe van “afstrepen” kunnen we heel makkelijk vaststellen dat we moeten veranderen en dat het leven op deze planeet moet veranderen.

De meest eenvoudige en de meest effectieve conclusie is de vaststelling dat de huidige methode, rustend op het huidige collectieve bewustzijn, al duizenden en duizenden jaren heeft aangetoond dat deze methode niet werkt.
Er is nog altijd angst, er is nog altijd frustratie, er is nog altijd wanhoop, er zijn nog altijd ziektes en er zijn nog altijd oorlogen onder alle mensen.

Geen beleid van geen enkele wereldleider, geen religie en geen leider van welke religie dan ook, is er ooit in geslaagd om de rust, het vertrouwen, de acceptatie en de tolerantie, de liefde en de vrede in de wereld terug te brengen. Dit komt omdat zowel de wereldleiders, de religies en de leiders van de religies allen zijn afgestemd op het zelfde bewustzijn als het bewustzijn waar de angst, de frustratie, de wanhoop, de ziektes en de oorlogen op zijn afgestemd. Dit is het bewustzijnsniveau van het huidige "collectieve bewustzijn".
Ook de religies waren en zijn nog steeds afgestemd op het bewustzijn van moord, op het doden van diegenen, die het volgens hun leer, de leer zoals zij zien dat het goed is, niet goed doen.
"Ongelovig zijn" is het zelfde als "anders zijn".
"Anders zijn" is het zelfde als "ongelovig zijn".
"Anders zijn" moet worden gestraft.
Ook dat zie je nog overal om je heen, overal op deze wereld nog gebeuren.

Al deze leiders hebben hun langste tijd gehad, want als het bewustzijn kan worden opgetrokken, is er voor hun bewustzijn geen plaats meer.
Als genoeg genoeg is, is genoeg genoeg.

Er is hoop. Zo hebben we al het communisme zien verdwijnen, we hebben het apartheidsbewind in Zuid-Afrika en de dictatoriale bewinden in Zuid-Amerika voor een groot deel zien verdwijnen. 
We zijn er nog lang niet maar we zijn op de goede weg.

Vanuit de spirituele sferen, vanuit de sferen waar de creatieve ontwikkeling van onze planeet wordt vastgelegd, vanuit deze sferen is er leiding voor ons en voor onze planeet. Vele mensen worden op dit moment op aarde beïnvloed door de Meesters die in deze sferen verblijven en zij geven ons belangrijke en essentiële kennis door om ons bewustzijn te kunnen optrekken.

De juiste basis om jezelf te veranderen is de oprechte verbazing. De verbazing waarom het zo een puinhoop is op deze wereld. Jaren geleden was voor mij de maat vol en besloot ik dat wij met zijn allen ooit moeten zijn ontspoord. In een onvoorstelbaar diep verleden zijn wij de Weg kwijtgeraakt en in een spiraal terechtgekomen waar alle ellende is begonnen en alleen maar is toegenomen.

Ik heb toen mijzelf de eed gezworen om op pad te gaan en te gaan uitzoeken wat de oorzaak was van al deze ellende. Ik moest en ik zou het antwoord vinden. Het verslag van deze spirituele reis heb ik vastgelegd in het boekje “Een wonderbaarlijke reis”. Hierin kun je lezen hoe ik er stukje bij beetje achter kwam waar en hoe het ooit fout is gegaan en wat we er aan kunnen doen om het roer weer om te krijgen en de koers van deze wereld te verleggen.

Nadat ik deze kennis heb verkregen, heb ik nog maar één belangrijk doel in mijn leven. Dat doel is om deze kennis uit te dragen en het van de daken te schreeuwen.

Het enige risico wat ik hiermee loop, is om voor een idioot en een dwaas te worden uitgemaakt. Het enige wat ik echter kan verliezen is mijn gezicht.
Ik verlies echter tienduizend keer liever mijn gezicht dan mijn leven.

Toen Irak door Amerika werd aangevallen stond heel Bagdad in brand. Gelukkig werden er alleen maar militaire doelen geraakt. Als je de ongelooflijke vlammenzee op televisie zag die bij de bombardementen ontstonden, dan kon je zonder gestudeerd te hebben, zien en begrijpen dat dit een leugen was. Later bleek dat er meer dan honderdduizend burgers bij die bombardementen zijn omgekomen. Als ik dan mensen om mij heen hoor zeggen, “dat het nu eenmaal niet anders is en dat dat er nou eenmaal gewoon bijhoort”, dan kan ik constateren dat deze mensen levend dood zijn.

"Het hoort er nou eenmaal gewoon niet bij en het is nou eenmaal wel degelijk anders”.

Vraag aan jouw GEWETEN of het er bijhoort.
Vraag aan jouw
GEWETEN of het doden van ander leven, van andere mensen min of meer acceptabel is en in zo een situatie maar op de koop toegenomen moet worden.

Ik verlies liever mijn gezicht dan op deze manier mijn (geestelijk) leven.

Denk niet dat jij geen invloed hebt. Jij hebt invloed. Sterker nog, juist jij maakt het verschil. Het verschil tussen leven en dood op deze planeet.

Jij bent een deel van de Goddelijke Creatieve Kracht en daardoor ben je een medeschepper op deze wereld. Jij schept je eigen wereld en dus ben je een medeschepper van deze wereld. In het artikel “The Secret” ga ik uitvoerig op dit onderwerp in. Op deze website staat ook een link naar de film “The Secret”.
Als deze link niet werkt, kun je de volgende link gebruiken, waar de eerste twintig minuten van de film op Youtube wordt weergegeven. De link is: 
The Secret”.

Jij bent een medeschepper op en in deze wereld en dus ben jij mede verantwoordelijk over het lot van deze wereld.

Ik hoop met al mijn teksten op deze website en in mijn boeken jou uit te dagen en te prikkelen zodat je gaat begrijpen dat er meer is, dat er andere wegen zijn en dat het leven op deze planeet opgetrokken kan worden en opgetrokken moet worden.
Neem jouw verantwoordelijkheid en help mee om de verandering tot stand te brengen.

 

 

Help jij mee om deze verandering tot stand te brengen en al het leven op deze  prachtige planeet letterlijk “op te trekken” en er een nieuw paradijs van te maken?

 

 

Naar boven